ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATIEBEDRIJF Witgoedverhuur.nl

Inhoud

ARTIKEL 1: DEFINITIES. 2

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER. 2

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID.. 2

ARTIKEL 4: AANBOD.. 3

ARTIKEL 5: OFFERTE. 4

ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN.. 4

ARTIKEL 7: ONDERHOUD.. 5

ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN HET PRODUCT. 6

Artikel 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES. 6

ARTIKEL 10: HUURPRIJS. 6

ARTIKEL 11: ANNULERING.. 7

ARTIKEL 12: AANBIEDINGEN.. 7

ARTIKEL 13: INSCHAKELING DERDEN.. 7

ARTIKEL 14: LEVERING EN UITVOERING.. 7

ARTIKEL 15: TERUGLEVERING.. 8

ARTIKEL 16: KOOPOPTIE. 8

ARTIKEL 17: RECLAMES / RETOURZENDINGEN.. 8

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD.. 8

ARTIKEL 19: ANNULERING / ONTBINDING.. 9

ARTIKEL 20: FINANCIERING.. 9

ARTIKEL 21: HUURPERIODE. 10

Artikel 22: BETALING EN INCASSO.. 10

Artikel 23: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.. 11

ARTIKEL 24: OVERMACHT. 11

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE. 12

ARTIKEL 26: WIJZIGINGSCLAUSULE. 12

 

 

 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: huurder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Bedrijf: huurder die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Verhuurder: Witgoedverhuur.nl die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de huurdergebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
BW: Burgerlijk Wetboek;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de huurder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;
Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de verhuurder en de huurder;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verhuurder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Producten: wasmachine, droger, wasdroog combinatie, vaatwasser, koelkast, fornuis en set aanbiedingen;
Vertragingsschade:
artikel 6:96 BW, vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van de roerende zaken.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER

Naam verhuurder: Witgoedverhuur.nl;
Vestigingsadres: Ambachtsstraat 3, 2802 AM Gouda;
E-mailadres: info@witgoedverhuur.nl;
Telefoonnummer: 0182 604950;
KvK-nummer: 59457465.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke gesloten worden met Witgoedverhuur.nl.
 2. Algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verhuurder zijn in te zien en zij op verzoek van de huurder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de huurderlangs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  6. Het door de huurder zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
  7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 4: AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De verhuurder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als de verhuurder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verhuurder niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verhuurder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurderduidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verhuurder de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de huurder te raadplegen is;
 • de manier waarop de huurder, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de verhuurder zich heeft onderworpen en de wijze waarop de huurder deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5: OFFERTE

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld
 • de roerende zaak en/of dienst;
 • de prijs (inclusief BTW);
 • de wijze waarop de prijs wordt berekend;
 • het moment en de wijze van betaling;
 • voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
 • dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de huurderverstrekt.
 1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verhuurder is bevestigd, kan de huurder de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verhuurder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de huurder elektronisch kan betalen, zal de verhuurder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De verhuurder kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De verhuurder zal bij het product of dienst aan de huurder de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de huurder op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de verhuurder waar de huurder met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huurder van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verhuurder deze gegevens al aan de huurder heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door Witgoedverhuur.nl schriftelijk is bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met Witgoedverhuur.nl te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

ARTIKEL 7: ONDERHOUD

 1. Witgoedverhuur.nl verricht de noodzakelijke onderhoud en reparties aan het verhuurde product met uitzondering van:
 • Filters die vervangen moeten worden, en;
 • Zeeppoeder die vervangen moet worden.
 1. Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Witgoedverhuur.nl, tenzij sprake is van ondeugdelijk gebruik van de huurder. Hieronder wordt verstaan:
 • Muntjes/sleutels en ander soortgelijke roerende zaken in de machine;
 • BH-beugels en ander soortelijke zaken in de machine;

Deze kosten worden in rekening gebracht bij de huurder.

 1. Onderhoud en reparaties worden in beginsel uitgevoerd bij huurder. Indien het noodzakelijk is dat Witgoedverhuur.nl het product mee moet nemen zal Witgoedverhuur.nl voor een tijdelijk vervangend product zorgen of een deel van de huursom aan huurder restitueren op voorwaarde dat er geen sprake is (geweest van ondeugdelijk gebruik van het product).
 2. Indien het product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Witgoedverhuur.nl dit vervangen door een (soort) gelijk product.
 3. Ingeval het product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade of soortgelijke schade) is beschadigd of verloren gegaan, is huurder aansprakelijk voor de kosten die Witgoedverhuur.nl moet maken om het product te repareren of te vervangen.
 4. In geval van diefstal of op andere wijze verdwijning van het product, is huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het product.
 5. Bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door huurder, heeft Witgoedverhuur.nl het recht om het onderhoud/reparatie op te schorten.

 

 

 

 

ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN HET PRODUCT

 1. Huurder gedraagt zich als een goed huurder ‘als een goed huisvader’. Hieronder wordt verstaan:
 • Huurder gaat zorgvuldig met het product om;
 • Huurder zorgt ervoor de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken;
 • Huurder zorgt ervoor dat het product tegen diefstal beveiligd is.
 1. Huurder vermeld onverwijld enig defect, mankement, diefstal, schade, etc. aan Witgoedverhuur.nl
  3. Huurder is aansprakelijk voor de in lid 2 genoemde vermeldingen indien sprake is van een te late melding.
  4. Huurder verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten. Enkel door Witgoedverhuur.nl zelf.
  5. Huurder dient Witgoedverhuur.nl onverwijld toegang te verlenen zodat Witgoedverhuur.nl de toestand van het product kan controleren.
  6. Ingeval van diefstal en/of vandalisme doet huurder direct aangifte bij de politie en verstrekt Witgoedverhuur.nl onverwijld een kopie van het proces-verbaal.
  7. Huurder is niet gehouden het product naar een ander adres te verplaatsen zonder toestemmen van Witgoedverhuur.nl, dit dient in overeenstemming te gebeuren met Witgoedverhuur.nl
  8. Huurder geeft het product niet aan een derde in gebruik en doet niet aan onderhuur.

Artikel 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

De huurder kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De huurder kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 10: HUURPRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van lid 1 kan Witgoedverhuur.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Witgoedverhuur.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient Witgoedverhuur.nl de huurder daarvan op de hoogte te stellen. De huurder heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij Witgoedverhuur.nl aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.
 4. Witgoedverhuur.nl is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
 5. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de huurdergeen rechten ontlenen.
 6. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft Witgoedverhuur.nl recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 11: ANNULERING

 1. De huurder kan de overeenkomst tot het moment van levering annuleren. Annulering van de order langer dan 24 uur is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van levering wordt € 75,00 in rekening gebracht.
 2. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

ARTIKEL 12: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Witgoedverhuur.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Witgoedverhuur.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Witgoedverhuur.nl gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bij huur- c.q. opslagprijzen) door Witgoedverhuur.nl en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Witgoedverhuur.nl  gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. 3. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13: INSCHAKELING DERDEN

Witgoedverhuur.nl is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 14: LEVERING EN UITVOERING

 1. De verhuurder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De verhuurder doet zijn uiterste best de levering op het door de huurdergeselecteerde tijdsvenster en datum af te leveren. De verhuurder geeft echter geen garantie dat de bestelling ook daadwerkelijk op de door de huurdergeselecteerde voorkeursdatum en tijd wordt afgeleverd.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de huurder aan de verhuurder kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verhuurder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de huurder hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De huurder heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verhuurder het bedrag dat de huurder betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verhuurder tot het moment van bezorging aan de huurder of een vooraf aangewezen en aan de verhuurder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 15: TERUGLEVERING
1 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt Witgoedverhuur.nl het Product ophalen en levert Huurder het Product terug aan Witgoedverhuur.nl, in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.
2. Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan Witgoedverhuur.nl een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.

ARTIKEL 16: KOOPOPTIE
1. Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Witgoedverhuur.nl heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.
2. Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

ARTIKEL 17: RECLAMES / RETOURZENDINGEN

 1. De huurder is verplicht direct dan wel binnen bekwame tijd (lees binnen 7 dagen) bij het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
 2. Indien de huurder gebreken heeft geconstateerd dient de huurder Witgoedverhuur.nl hiervan kennis te geven dat het gehuurde en geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord.
 3. Witgoedverhuur.nl is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
 4. Witgoedverhuur.nl is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico. De huurder verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en schade veroorzaakt door derden.
  2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden, een en ander onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan verhuurder te vergoeden.
  4. Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om, in verband met de winstderving door verhuurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan zes maanden huur.

ARTIKEL 19: ANNULERING / ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien Witgoedverhuur.nl daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
 4. bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de wederpartij ten hoogste 50% van de prijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd;
 5. bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum is de wederpartij ten hoogste 75% van de verhuisprijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd;
 6. bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de wederpartij de volledige verhuisprijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd.
 7. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Witgoedverhuur.nl ter zake.
 8. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: FINANCIERING

 1. Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet-verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de consument.
 2. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de huurder zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan Witgoedverhuur.nl tenminste drie gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de huurder een krediet te verstrekken ter hoogte van

het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de huurder gehouden de overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 21: HUURPERIODE

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
  2. Na afloop van deze periode kan er per maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Witgoedverhuur.nl heeft het recht bij verlenging van de overeenkomst de huurprijs na afloop van de aanvankelijke huurtermijn aan te passen.
  3. Witgoedverhuur.nl heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
  - tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst;
  - insolvent is/ dreigt te worden;
  - overlijdt;
  - onder curatele is of zal worden gesteld;
  - zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Witgoedverhuur.nl de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
  - het Product niet meer heeft.
  4. Bij tussentijdse beëindiging heeft Witgoedverhuur.nl het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
  - € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd;
  - het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn;
  - de vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.

Artikel 22: BETALING EN INCASSO

 1. De betaling zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, via automatische incasso geschieden, die elke maand vooraf geïnd is.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 3. Bij niet tijdige betaling schiet de huurder tekort in de nakoming van de overeenkomst en komt huurder in verzuim zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij niet tijdige betaling is de huurder aan Witgoedverhuur.nl de navolgende kosten verschuldigd:
 • de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;
 • administratiekosten zoals die jaarlijks door Witgoedverhuur.nl worden vastgesteld;
 • aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door
 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met Witgoedverhuur.nl gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de huurder.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan Witgoedverhuur.nl deze werkelijk gemaakte kosten op de huurder verhalen.
 4. Witgoedverhuur.nl geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.

Artikel 23: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Witgoedverhuur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Witgoedverhuur.nl bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Witgoedverhuur.nl – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Witgoedverhuur.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voorzover de schade gedekt wordt door een door Witgoedverhuur.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Witgoedverhuur.nl tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Witgoedverhuur.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 6. Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Witgoedverhuur.nl de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Witgoedverhuur.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Witgoedverhuur.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van nl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan nl zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan nl.

ARTIKEL 24: OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Witgoedverhuur.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Witgoedverhuur.nl onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Witgoedverhuur.nl bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Witgoedverhuur.nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Witgoedverhuur.nl in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

ARTIKEL 26: WIJZIGINGSCLAUSULE

 1. Witgoedverhuur.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van huurder te wijzigen.
 2. Witgoedverhuur.nl zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 3. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.