ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SANDER WITGOEDVERHUUR.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 06-06-2014 en van toepassing op alle met Sander Witgoedverhuur gesloten

overeenkomsten.

 

 1. Definities

1.1 Huurder: de natuurlijke persoon die met Sander Witgoedverhuur een overeenkomst is aangegaan

1.2 Sander Witgoedverhuur ( hierna te noemen Witgoedverhuur.nl), als geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 75209829 te Rotterdam

1.3 Overeenkomst: de huurovereenkomst die is gesloten tussen Huurder en Witgoedverhuur.nl

1.4 Product: het goed als beschreven in de overeenkomst dat geldt als onderwerp van de overeenkomst, alsmede de goederen

die daarvoor in de plaats zijn getreden.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Een door Huurder geplaatste order kan tot het moment van levering worden geannuleerd. Annulering van de order langer

dan 24 uur voor levering is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van levering wordt een

bedrag van € 75,- in rekening gebracht.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand bij aflevering van het Product door Witgoedverhuur.nl aan Huurder.

2.3 De Overeenkomst kan schriftelijk eenzijdig door Witgoedverhuur.nl worden aangevuld of gewijzigd.

 

 1. Gebruik van het Product door Huurder

3.1 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging

en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

U dient het apparaat “als een goed huisvader “ te behandelen.

3.2 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten.

3.3 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Witgoedverhuur.nl de toestand

daarvan kan inspecteren.

3.4 Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan Witgoedverhuur.nl. Huurder

is aansprakelijk voor enige schade aan het Product of gevolgschade ontstaan door de te late melding.

3.5 In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt Witgoedverhuur.nl onmiddellijk daarna

een kopie van het proces-verbaal.

3.6 Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van Witgoedverhuur.nl naar een ander adres (bijvoorbeeld bij

verhuizing), geeft het Product niet aan een derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder.

 

 1. Huurprijs

4.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van levering van het gehuurde apparaat.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl.

transportkosten naar het door Huurder opgegeven bezorgadres.

4.3 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan de Huurder worden doorbelast.

 

 1. (Niet tijdige) betaling

5.1 Betalingen van Huurder strekken tot betalingen van enige schuld aan Witgoedverhuur.nl.

5.2 Huur wordt via automatische incasso elke maand vooraf geïnd.

5.3 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats.

5.4 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst of koopovereenkomst en komt Huurder in

verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

5.5 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd:

(a) de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;

(b) administratiekosten zoals die jaarlijks door Witgoedverhuur.nl worden vastgesteld;

(c) aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door

Witgoedverhuur.nl vastgesteld.

5.6 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Witgoedverhuur.nl gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter

verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke

incassokosten zal Witgoedverhuur.nl de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht

nemen.

5.7 Bij niet tijdige betaling is Witgoedverhuur.nl gerechtigd om het Product op afstand uit te zetten of te blokkeren.

 

 1. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product

6.1 Witgoedverhuur.nl verricht noodzakelijk onderhoud/reparatie aan het Product. Filters en zeeppoeder die moeten worden

vervangen, worden niet door Witgoedverhuur.nl vergoed.

6.2 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Witgoedverhuur.nl het recht het uitvoeren

van onderhoud/reparatie op te schorten.

6.3 Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Witgoedverhuur.nl, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk

gebruik van het Product door Huurder. Kosten die ontstaan door onjuist gebruik (bijvoorbeeld muntjes, sleutels, BH-beugels die in de machine zitten) kunnen wel in rekening worden gebracht. Huurder vergoedt Witgoedverhuur.nl in dat geval de kosten die Witgoedverhuur.nl moet

maken om het Product te laten repareren of vervangen.

6.4 Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Witgoedverhuur.nl het Product voor

onderhoud/reparatie moet meenemen, zal Witgoedverhuur.nl voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de

huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.

6.5 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Witgoedverhuur.nl dit vervangen door een

gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.

6.6 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan,

is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Witgoedverhuur.nl moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

6.7 In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde

van het Product.

 

 1. Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.

7.2 Na afloop van deze periode kan er per maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Witgoedverhuur.nl heeft

het recht bij verlenging van de overeenkomst de huurprijs na afloop van de aanvankelijke huurtermijn aan te passen.

7.3 Witgoedverhuur.nl heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen

indien Huurder:

(a) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst;

(b) insolvent is/ dreigt te worden;

(c) overlijdt;

(d) onder curatele is of zal worden gesteld;

(e) zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Witgoedverhuur.nl de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was

aangegaan;

(f) het Product overeenkomstig artikel 6.7 niet meer heeft.

7.4 Bij tussentijdse beëindiging heeft Witgoedverhuur.nl het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:

(a) € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd;

(b) het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12

maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn.

(c) de vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig

door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.

 

 1. Terug levering bij beëindiging Overeenkomst

8.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt Witgoedverhuur.nl het Product ophalen en levert Huurder het Product terug aan

Witgoedverhuur.nl, in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

8.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de

Overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan Witgoedverhuur.nl een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie,

conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.

 

 1. Koopoptie bij beëindiging Overeenkomst

9.1 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Witgoedverhuur.nl heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen

de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig

door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.

9.2 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de

overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Witgoedverhuur.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

(a) gebruik van het Product door Huurder;

(b) aan data/programmatuur van Huurder en/of;

geldt er een maand opzegtermijn

(c) door late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Product te gebruiken als gevolg van herstel van het Product door

Witgoedverhuur.nl.

10.2 Aansprakelijkheid van Witgoedverhuur.nl is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan Witgoedverhuur.nl uitkeert,

verminderd met het door Witgoedverhuur.nl verschuldigde eigen risico.

10.3 Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Witgoedverhuur.nl dient onmiddellijk na het bekend worden van de

schade bij Huurder aan Witgoedverhuur.nl te worden gemeld.

10.4 Huurder vrijwaart Witgoedverhuur.nl voor enige aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg van

het gebruik van het Product is ontstaan.

 

 1. Persoonsgegevens

11.1 Witgoedverhuur.nl gebruikt de door Huurder verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst,

alsmede om Huurder op de hoogte te houden van de diensten van Witgoedverhuur.nl in het kader van de overeenkomst. Voor

ander gebruik van Huurder’s persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Huurder zijn ondubbelzinnige toestemming

worden gevraagd.

11.2 Huurder kan desgewenst bij Witgoedverhuur.nl bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het

toesturen van informatie.

11.3 Huurder kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door Witgoedverhuur.nl worden

verwerkt. Huurder kan Witgoedverhuur.nl vervolgens verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, af te schermen of te

verwijderen, voor zover deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Diversen

12.1 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van

Witgoedverhuur.nl.

12.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen gedurende de looptijd eenzijdig door Witgoedverhuur.nl worden

gewijzigd.

12.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.