Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATIEBEDRIJF Witgoedverhuur.nl
Inhoud
ARTIKEL 1: DEFINITIES ……………………………………………………………………………………………………………..
2
ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER …………………………………………………………………………….
2
ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID ………………………………………………………………………………………………….
2
ARTIKEL 4: AANBOD ………………………………………………………………………………………………………………..
3
ARTIKEL 5: OFFERTE …………………………………………………………………………………………………………………
4
ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN …………………………………………………………………………………………………
4
ARTIKEL 7: ONDERHOUD ………………………………………………………………………………………………………….
5
ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN HET PRODUCT ……………………………………………………………………………………
6
ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES ………………………………………………………………………….
6
ARTIKEL 10: HUURPRIJS ……………………………………………………………………………………………………………
6
ARTIKEL 11: ANNULERING ………………………………………………………………………………………………………..
7
ARTIKEL 12: AANBIEDINGEN …………………………………………………………………………………………………….
7
ARTIKEL 13: INSCHAKELING DERDEN …………………………………………………………………………………………
7
ARTIKEL 14: LEVERING EN UITVOERING ……………………………………………………………………………………..
7
ARTIKEL 15: TERUGLEVERING ……………………………………………………………………………………………………
8
ARTIKEL 16: KOOPOPTIE …………………………………………………………………………………………………………..
8
ARTIKEL 17: RECLAMES / RETOURZENDINGEN ……………………………………………………………………………
8
ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD …………………………………………………………………………………….
8
ARTIKEL 19: ANNULERING / ONTBINDING ………………………………………………………………………………….
9
ARTIKEL 20: FINANCIERING ………………………………………………………………………………………………………
9
ARTIKEL 21: HUURPERIODE …………………………………………………………………………………………………….
10
ARTIKEL 22: BETALING EN INCASSO …………………………………………………………………………………………
10
ARTIKEL 23: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING ……………………………………………………………………
11
ARTIKEL 24: OVERMACHT ……………………………………………………………………………………………………….
11
ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE ………………………………………………………………….
12
ARTIKEL 26: WIJZIGINGSCLAUSULE ………………………………………………………………………………………….
12

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: huurder die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf; Bedrijf: huurder die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Verhuurder: Witgoedverhuur.nl die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Bedenktijd: de
termijn waarbinnen de huurdergebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; BW: Burgerlijk
Wetboek; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de huurder om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst; Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker
en veilig gebruik van de installatie; Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de verhuurder en
de huurder; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
verhuurder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand; Producten: wasmachine, droger, wasdroog combinatie, vaatwasser,
koelkast, fornuis en set aanbiedingen; Vertragingsschade: artikel 6:96 BW, vermogensschade ten
gevolge van vertraagde aflevering van de roerende zaken.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE VERHUURDER
Naam verhuurder: Witgoedverhuur.nl; Vestigingsadres: Ambachtsstraat 3, 2802 AM Gouda; Emailadres:
info@witgoedverhuur.nl; Telefoonnummer: 0182 604950; KvK-nummer: 75209829.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
welke gesloten worden met Witgoedverhuur.nl.
2. Algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de verhuurder zijn in te zien en zij op verzoek van de huurder zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
huurderlangs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
6. Het door de huurder zonder commentaar accepteren en behouden van een
offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van
een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.

ARTIKEL 4: AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De verhuurder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als de verhuurder gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verhuurder niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Verhuurder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen
met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurderduidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verhuurder de
prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de huurder te raadplegen is;
• de manier waarop de huurder, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
• de gedragscodes waaraan de verhuurder zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
huurder deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5: OFFERTE
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht
2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld
• de roerende zaak en/of dienst;
• de prijs (inclusief BTW);
• de wijze waarop de prijs wordt berekend;
• het moment en de wijze van betaling;
• voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een
globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
• dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een
exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de
overeenkomst aan de huurderverstrekt.
3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen
na offertedatum.

ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verhuurder is bevestigd, kan de
huurder de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verhuurder passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de huurder elektronisch kan betalen, zal de
verhuurder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De verhuurder kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de huurder aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verhuurder op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De verhuurder zal bij het product of dienst aan de huurder de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de huurder op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van de verhuurder waar de huurder met klachten terecht
kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huurder van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verhuurder deze
gegevens al aan de huurder heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
8. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door
Witgoedverhuur.nl schriftelijk is bevestigd.
9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met Witgoedverhuur.nl te
geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

ARTIKEL 7: ONDERHOUD
1. Witgoedverhuur.nl verricht de noodzakelijke onderhoud en reparties aan het verhuurde
product met uitzondering van:
• Filters die vervangen moeten worden, en;
• Zeeppoeder die vervangen moet worden.
2. Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Witgoedverhuur.nl, tenzij sprake is
van ondeugdelijk gebruik van de huurder. Hieronder wordt verstaan:
• Muntjes/sleutels en ander soortgelijke roerende zaken in de machine;
• BH-beugels en ander soortelijke zaken in de machine alsook scheur in manchet;
Deze kosten worden in rekening gebracht bij de huurder.
3. Onderhoud en reparaties worden in beginsel uitgevoerd bij huurder. Indien het noodzakelijk is
dat Witgoedverhuur.nl het product mee moet nemen zal Witgoedverhuur.nl voor een tijdelijk
vervangend product zorgen of een deel van de huursom aan huurder restitueren op voorwaarde
dat er geen sprake is (geweest van ondeugdelijk gebruik van het product).
4. Indien het product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal
Witgoedverhuur.nl dit vervangen door een (soort) gelijk product. ( In het geval dat een machine
vervangen moet worden door een nieuwe machine nadat de overeengekomen contractperiode
voorbij is, zal er een nieuw contract voor minimaal 12 maanden moeten worden aangegaan. De
op dat moment geldende prijs op de website van Witgoedverhuur.nl zal worden gehanteerd. )
5. Ingeval het product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade of
soortgelijke schade) is beschadigd of verloren gegaan, is huurder aansprakelijk voor de kosten
die Witgoedverhuur.nl moet maken om het product te repareren of te vervangen.Schade door
vallen, stoten of enigerlei soortgelijke schades aan de gehuurde machine , is huurder
aansprakelijk voor de kosten die Witgoedverhuur.nl moet maken om het product te repareren of
te vervangen.
6. In geval van diefstal of op andere wijze verdwijning van het product, is huurder aansprakelijk
voor de vervangingswaarde van het product.
7. Bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door huurder, heeft
Witgoedverhuur.nl het recht om het onderhoud/reparatie op te schorten.

ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN HET PRODUCT
1. Huurder gedraagt zich als een goed huurder ‘als een goed huisvader’. Hieronder wordt
verstaan:
• Huurder gaat zorgvuldig met het product om;
• Huurder zorgt ervoor de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken;
• Huurder zorgt ervoor dat het product tegen diefstal beveiligd is.
2. Huurder vermeld onverwijld enig defect, mankement, diefstal, schade, etc. aan
Witgoedverhuur.nl
3. Huurder is aansprakelijk voor de in lid 2 genoemde vermeldingen indien
sprake is van een te late melding.
4. Huurder verricht zelf geen reparaties aan het product en/of
laat daaraan geen reparaties verrichten. Enkel door Witgoedverhuur.nl zelf.
5. Huurder dient Witgoedverhuur.nl onverwijld toegang te verlenen zodat Witgoedverhuur.nl de toestand van het
product kan controleren.
6. Ingeval van diefstal en/of vandalisme doet huurder direct aangifte
bij de politie en verstrekt Witgoedverhuur.nl onverwijld een kopie van het proces-verbaal.
7. Huurder is niet gehouden het product naar een ander adres te verplaatsen zonder toestemmen
van Witgoedverhuur.nl, dit dient in overeenstemming te gebeuren met Witgoedverhuur.nl
8. Huurder geeft het product niet aan een derde in gebruik en doet niet aan onderhuur.

ARTIKEL 9: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES
De huurder kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar
de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails
en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De huurder kan zich er niet op beroepen
dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen
slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 10: HUURPRIJS
1. Gedurende de in het contract vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van lid 1 kan Witgoedverhuur.nl producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Witgoedverhuur.nl geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient Witgoedverhuur.nl de huurder daarvan
op de hoogte te stellen. De huurder heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te
zien, tenzij Witgoedverhuur.nl aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.
4. Witgoedverhuur.nl is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
5. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de huurdergeen rechten ontlenen.
6. Witgoedverhuur.nl heeft het recht om de huurprijzen jaarlijks te indexeren op basis van het
inflatiecijfer voor de consumentenprijzen, de brandstofprijzen en de loonontwikkeling. Het
indexeringspercentage wordt éénmaal per jaar door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.
7. In het geval dat een machine vervangen moet worden door een nieuwe machine nadat de
overeengekomen contractperiode voorbij is, zal er een nieuw contract voor minimaal 12
maanden moeten worden aangegaan. De op dat moment geldende prijs op de website van
Witgoedverhuur.nl zal worden gehanteerd.
8. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft Witgoedverhuur.nl recht op een prijs vast
te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 11: ANNULERING
1. De huurder kan de overeenkomst tot het moment van levering annuleren. Annulering van de
order langer dan 24 uur is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen
moment van levering wordt € 75,00 in rekening gebracht.
2. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.

ARTIKEL 12: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Witgoedverhuur.nl zijn vrijblijvend,
tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een
vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft
Witgoedverhuur.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
te herroepen.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Witgoedverhuur.nl gerechtigd deze verhogingen
aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst (zoals
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bij huur- c.q. opslagprijzen) door Witgoedverhuur.nl en/of
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Witgoedverhuur.nl gerechtigd
de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de
overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht.
3. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13: INSCHAKELING DERDEN
Witgoedverhuur.nl is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te
schakelen.

ARTIKEL 14: LEVERING EN UITVOERING
1. De verhuurder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten. De verhuurder doet zijn uiterste best de levering op het door de
huurdergeselecteerde tijdsvenster en datum af te leveren. De verhuurder geeft echter geen
garantie dat de bestelling ook daadwerkelijk op de door de huurdergeselecteerde
voorkeursdatum en tijd wordt afgeleverd.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de huurder aan de verhuurder kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de verhuurder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de huurder hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De huurder heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verhuurder het bedrag dat de huurder betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verhuurder tot het
moment van bezorging aan de huurder of een vooraf aangewezen en aan de verhuurder bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 15: TERUGLEVERING
1. Bij beëindiging van de Overeenkomst komt Witgoedverhuur.nl het Product ophalen en levert
Huurder het Product terug aan Witgoedverhuur.nl, in goede, oorspronkelijke, schone en
complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.
2. Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de
overeengekomen looptijd van de overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan
Witgoedverhuur.nl een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie, conform artikel 16 van
deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.

ARTIKEL 16: KOOPOPTIE 1. Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens
Witgoedverhuur.nl heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de
overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen.
De koopprijs wordt eenzijdig door Witgoedverhuur.nl vastgesteld. 2. Het eigendom van het
verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond
van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

ARTIKEL 17: RECLAMES / RETOURZENDINGEN
1. De huurder is verplicht direct danwel binnen bekwame tijd (lees binnen 7 dagen) bij het
beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
2. Indien de huurder gebreken heeft geconstateerd dient de huurder Witgoedverhuur.nl hiervan
kennis te geven dat het gehuurde en geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord.
3. Witgoedverhuur.nl is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel
en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
4. Witgoedverhuur.nl is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de
montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip
van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor
zijn risico. De huurder verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en schade veroorzaakt door derden.
2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het
goed dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden
gemeld. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om verhuurder
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel
bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat
moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden, een en ander onverminderd de
verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en
interesten aan verhuurder te vergoeden. 4. Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging,
vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed is de huurder niettemin
gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het
goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts
is de huurder gehouden om, in verband met de winstderving door verhuurder aan verhuurder
een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is
gelijk aan zes maanden huur.

ARTIKEL 19: ANNULERING / ONTBINDING
1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is
overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien
Witgoedverhuur.nl daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
A. bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de wederpartij ten hoogste 50% van de
prijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd;
B. bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum is de wederpartij ten hoogste
75% van de verhuisprijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd;
C. bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de wederpartij de volledige
verhuisprijs aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart Witgoedverhuur.nl ter zake.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 20: FINANCIERING
1. Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het
niet-verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de consument.
2. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de
huurder zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30
dagen na ondertekening van de overeenkomst aan Witgoedverhuur.nl tenminste drie
gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen
waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de huurder een krediet te verstrekken ter
hoogte van
het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke
kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de huurder
gehouden de overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 21: HUURPERIODE
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
2. Na afloop van deze periode kan er per maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te
gebeuren. Witgoedverhuur.nl heeft het recht bij verlenging van de overeenkomst de huurprijs
na afloop van de aanvankelijke huurtermijn aan te passen.
3. Witgoedverhuur.nl heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling
tussentijds te beëindigen indien Huurder: – tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst; –
insolvent is/ dreigt te worden; – overlijdt; – onder curatele is of zal worden gesteld; – zodanig
onjuiste informatie heeft verstrekt dat Witgoedverhuur.nl de Overeenkomst niet (onder
dezelfde voorwaarden) was aangegaan; – het Product niet meer heeft.
4. Bij tussentijdse beëindiging heeft Witgoedverhuur.nl het recht Huurder de volgende extra
kosten in rekening te brengen: – € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of
het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd; – het restant van de huurtermijnen zoals deze
aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12 maanden na de
tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn; – de vervangingswaarde van het Product, indien het
Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door
Witgoedverhuur.nl vastgesteld.

ARTIKEL 22: BETALING EN INCASSO
1. De betaling zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, via automatische incasso
geschieden, die elke maand vooraf geïnd is.
2. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
3. Bij niet tijdige betaling schiet de huurder tekort in de nakoming van de overeenkomst en komt
huurder in verzuim zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist.
4. Bij niet tijdige betaling is de huurder aan Witgoedverhuur.nl de navolgende kosten
verschuldigd:
• de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het
opeisbare bedrag;
• administratiekosten zoals die jaarlijks door Witgoedverhuur.nl worden vastgesteld;
• aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden
éénmaal per jaar door Witgoedverhuur.nl vastgesteld.
5. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit
hoofde van de met Witgoedverhuur.nl gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen
mochten vallen, komen voor rekening van de huurder.
6. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten
van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van
15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Witgoedverhuur.nl
strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de
wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen,
informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Witgoedverhuur.nl zijn verschaft
en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan
Witgoedverhuur.nl.
7. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid
1 bedoelde bedrag dan kan Witgoedverhuur.nl deze werkelijk gemaakte kosten op de huurder
verhalen.
8. Witgoedverhuur.nl geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Collect4U
Incasso.

ARTIKEL 23: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Witgoedverhuur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord,
behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten,
dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde
beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Witgoedverhuur.nl bij
de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
Witgoedverhuur.nl – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de
verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige
schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Witgoedverhuur.nl nimmer
gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de
schade gedekt wordt door een door Witgoedverhuur.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Witgoedverhuur.nl tot vergoeding van de
vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het
moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment
waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen
Witgoedverhuur.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
6. Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, neemt Witgoedverhuur.nl de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Witgoedverhuur.nl, is aansprakelijk voor alle
schade en vrijwaart Witgoedverhuur.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
vergoedingen van schade indien en voor zover:

ARTIKEL 24: OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is Witgoedverhuur.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Witgoedverhuur.nl onafhankelijke
omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk
maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Witgoedverhuur.nl bovendien het recht haar
prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en
natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt
bij Witgoedverhuur.nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de
verbintenis zijn ingeschakeld. 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover
Witgoedverhuur.nl in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij
staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement,
executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij,
wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Witgoedverhuur.nl verschuldigd
is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE
1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de
vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de
Rechtbank Den Haag.

ARTIKEL 26: WIJZIGINGSCLAUSULE
1. Witgoedverhuur.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en
zonder instemming van huurder te wijzigen.
2. Witgoedverhuur.nl zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Voordelen