voorwaarden

3. Gebruik van het Product door Huurder
3.1 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging
en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
3.2 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten.
3.3 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Witgoedverhuur.nl de toestand
daarvan kan inspecteren.
3.4 Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan Witgoedverhuur.nl. Huurder
is aansprakelijk voor enige schade aan het Product of gevolgschade ontstaan door de te late melding.
3.5 In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt Witgoedverhuur.nl onmiddellijk daarna
een kopie van het proces-verbaal.
3.6 Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van Witgoedverhuur.nl naar een ander adres (bijvoorbeeld bij
verhuizing), geeft het Product niet aan een derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder.

6. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
6.1 Witgoedverhuur.nl verricht noodzakelijk onderhoud/reparatie aan het Product. Filters en zeeppoeder die moeten worden
vervangen, worden niet door Witgoedverhuur.nl vergoed.
6.2 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Witgoedverhuur.nl het recht het uitvoeren
van onderhoud/reparatie op te schorten.
6.3 Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Witgoedverhuur.nl, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk
gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Witgoedverhuur.nl in dat geval de kosten die Witgoedverhuur.nl moet
maken om het Product te laten repareren of vervangen.
6.4 Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Witgoedverhuur.nl het Product voor
onderhoud/reparatie moet meenemen, zal Witgoedverhuur.nl voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de
huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
6.5 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Witgoedverhuur.nl dit vervangen door een
gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
6.6 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan,
is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Witgoedverhuur.nl moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
6.7 In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde
van het Product.